A picture
A picture
A picture

Navigace

Obsah

Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace
Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice; IČ 00073873
Povinně zveřejňované informace:
1. Název povinného subjektu:
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (dále MCH)
2. MCH bylo zřízeno jako příspěvková organizace radou ONV v Domažlicích, usnesením ze dne 1.4. 1955 (bod 11), a to na dobu neurčitou. Stávající podoba organizace je upravena zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 340/03 ze dne 15.4.2003.
3. Statutárním orgánem MCH je ředitel organizace, který ustanovuje svého zástupce. Dále v MCH působí odborní a techničtí zaměstnanci.
4. Kontaktní spojení:
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace; Chodské náměstí 96; 344 01 Domažlice; IČ 00073873; tel +420 776 009; e-mail: muzeum@muzeum-chodska.com
5. Kontaktní poštovní adresa:
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace; Chodské náměstí 96; 344 01 Domažlice
6. Adresa hlavní provozovny:
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace; Chodské náměstí 96; 344 01 Domažlice
7. Úřední hodiny:
Pondělí až pátek 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 nebo po předchozí telefonické domluvě
8. Telefonní čísla: +420 379 776 009; +420 379 125 952
9. Fax: +420 379 720 515
10. URL adresa: www.muzeum-chodska.com
11. Adresa e-podatelny: muzuem@muzeum-chodska.com, datová schránka (ID) d48kqtf
12. Další elektronické adresy: nejdl@muzeum-chodska.com; kupilikova@muzeum-chodska.com
13. Bankovní spojení: ČSOB Domažlice, č.ú. 195318675 / 0300
14. IČ 00073873
15. DIČ = CZ00073873, nejsme plátci DPH
16. Seznam hlavních dokumentů: Zřizovací listina (včetně dodatků), organizační řád; obojí k nahlédnutí v sídle MCH
17. Rozpočet:
Aktuální informace k dispozici v sídle MCH
18. Žádosti o informace:
V sídle MCH (Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace; Chodské náměstí 96; 344 01 Domažlice), prostřednictvím e-mailu muzeum@muzeum-chodska.com, dle možností telefonicky na čísle +420 379 776 009
19. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti o informace lze podat osobně v sídle MCH (Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace; Chodské náměstí 96; 344 01 Domažlice) nebo zasláním poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být podepsána (v případě listinné podoby) nebo opatřena zaručeným elektronickým podpisem (elektronická).
20. Opravné prostředky:
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat stejnou formou jako „žádost“ (viz bod. 19). Stížnost se podává do 30 dnů od sdělení MCH nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížností lze napadnout vyřízení žádosti, neposkytnutí informace, nevydání rozhodnutí o neposkytnutí informace.
21. MCH nedisponuje předzhotovenými formuláři
22. Nejdůležitější právní předpisy:
- Zákon č. 122 / 2000 Sb. O sbírkách muzejní povahy v aktuálním znění
- Zákon č. 563 / 1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 410 / 2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563 / 1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 90 / 2012 Sb. O obchodních korporacích
- Občanský zákoník č. 89 / 2012 Sb.; Zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce
- Zákon 106 / 1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
- Zákon č. 137 / 2006 Sb. O veřejných zakázkách
23. Organizace MCH nevydává právní předpisy
24. Sazebník úhrad za poskytnuté informace:
- Jednostranná kopie A4 – 6,- Kč
- Oboustranná kopie A4 – 8,- Kč
- Barevná kopie jednostranná A4 - 30,- Kč
- Barevná kopie oboustranná A4 – 50,- Kč
- CD 1ks – 40,- Kč
- DVD 1ks – 60,- Kč
- Balné - 30,- Kč
- Poštovné hradí žadatel dle aktuálního ceníku České pošty.
25. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – NEJSOU
26. Licenční smlouvy – NEJSOU
27. Výroční zpráva dle zákona č. 106 / 1999 Sb.: k nahlédnutí v sídle MCH (Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace; Chodské náměstí 96; 344 01 Domažlice); na www.muzeum-chodska.com
Mgr. Josef Nejdl
ředitel organizace Muzeum Chodska v Domažlicích, p.o.
V Domažlicích, 26.8. 2012